Het klimaat verandert in snel tempo. Dat komt met name door een concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer. Hierdoor hebben we te maken met zeespiegelstijging, meer neerslag in kortere perioden, langere perioden van droogte en een stijging van de temperatuur. Dit mondiale proces heeft ook lokale gevolgen. Voor Havensteder betekent het dat ons vastgoed bestand moet zijn tegen zowel meer als minder water en hogere temperaturen. Daarom is een visie, strategie en uitvoeringsprogramma op klimaatverandering en -adaptatie nodig. In het Havenstederplan benoemen we het nemen van klimaatadaptieve maatregelen die onze buurten en complexen aantrekkelijker maken, verkoeling geven en zorgen dat woningen langer meegaan. Wij richten ons op het verhuurbaar houden van ons vastgoed in het licht van een veranderend klimaat waarbij we prioriteiten stellen en waar mogelijk aanhaken bij bestaande plannen, processen en werkzaamheden.  

GEZAMENLIJKE OPGAVE

Klimaatadaptatie is een gezamenlijke opgave. Wij zijn onder meer afhankelijk van het functioneren van de waterbeheerssystemen van gemeenten en waterschappen. Zij moeten op hun beurt samenwerken met private partijen, zoals vastgoedbezitters. Samenwerking is cruciaal. Steeds meer partners zoeken ons via formele en informele netwerken op om over het thema van gedachten te wisselen. Via het Convenant Klimaatadaptief Bouwen en het deltaprogramma van Rotterdam, het Rotterdams Weerwoord, vragen overheden om onze expertise en input. Er is wet- en regelgeving in de maak voor het stellen van een klimaatadaptieve norm en dit is het moment om invloed uit te oefenen op dat proces.

SAMEN MET HUURDERS

Klimaatverandering en -adaptatie bieden een kans het gesprek met huurders aan te gaan. Zij zijn immers dagelijks in en rondom de woningen en daarmee een belangrijke informatiebron. Uit een recente maatschappelijke visitatie van Havensteder bleek dat wij stakeholders – en dus ook huurders – nog beter kunnen betrekken bij wat we doen. Klimaatadaptatie is in dit kader een relevant thema. Het staat immers vast dat huurders te maken hebben of krijgen met de gevolgen. Denk aan wateroverlast, hittestress of funderingsproblemen.  Enerzijds vragen we huurders dan ook naar hun ervaring met en kennis over de gevolgen van klimaatverandering. Anderzijds bespreken we de invloed op het binnen- en buitenklimaat. Hier ligt de overlap met een andere grote transitieopgave: de duurzaamheidsaanpak. Door goed met huurders te communiceren over zowel het buiten- als binnenklimaat en het gebruik van de woning slaan wij twee vliegen in een klap.

”KOSTEN EN BATEN

Omdat de gevolgen van klimaatverandering op ons vastgoed nog onvoldoende duidelijk zijn focussen wij op dit moment vooral op korte termijn oplossingen. Denk aan funderingswerkzaamheden en het bestrijden van  wateroverlast en wateronderlast, bodemdaling en schimmelvorming. Uitgaven die wij in dit kader doen zijn niet geoormerkt als klimaatadaptatiekosten maar zijn wel een direct gevolg van klimaatverandering. Door klimaatadaptieve keuzes te maken, voorkomen we toekomstige problemen en kosten. Klimaatverandering is daarmee geen extra opgave maar eerder een manier van kijken naar en het aanpakken van bestaande opgaven. Niks doen gaat ons op de lange termijn meer geld kosten in de vorm van onderhoud en problemen met de verhuurbaarheid en verzekerbaarheid van ons vastgoed.

ACTIES EN MAATREGELEN

In 2020 hebben wij gewerkt aan een Programma Klimaatadaptatie, waarin onder meer een risicoanalyse van ons vastgoed is opgenomen op basis van wet- en regelgeving, risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid en mogelijke gevolgschade​. De risico’s waar het programma op focust zijn wateroverlast en -onderlast (droogte), funderingsproblemen en hitte. We formuleren een klimaatadaptieve opgave voor ons vastgoed als doelstelling ‘gewenste situatie 2030’. Ook maken we klimaatadaptieve beheersmaatregelen onderdeel van de portefeuillestrategie, het meerjarenprogramma, het MIDOB​ en het standaard Programma van Eisen voor nieuwbouw, renovatie en in stand houden. De klimaatadaptieve beheersmaatregelen worden bovendien opgenomen als prestatie-eis bij inkoop en contracten. In samenwerking met de gemeente Rotterdam en Capelle a/d IJssel richten we ons bovendien op het maken van gebiedspaspoorten die laten zien wat de opgave per wijk is.